AZ EN RU

Həyatın yaşam sığortası

Həyatın yaşam sığortası

Həyatın yaşam sığortası sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddətdə sığorta olunanın ölümü, və yaxud sığorta müqaviləsində müəyyən edilmiş yaşa, müddətə qədər yaşadığı halda sığorta ödənişinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan sığorta məhsuludur.

Həyat sığortası müqaviləsinə görə Sığortaçı müqavilə ilə razılaşdırılmış və sığortalının ödədiyi sığorta haqqı müqabilində sığortalının müqavilədə göstərilmiş sığorta riskləri üzrə sığorta hadisəsinin baş verdiyi halda müqavilə ilə razılaşdırılmış sığorta məbləğini birdəfəlik sığorta ödənişi və ya vaxtaşırı ödənişlər şəklində faydalanan şəxsə ödəməyi öhdəsinə götürür.

Sığorta müqaviləsi, sığortalı fiziki şəxs olduğu halda onun sığortalanma haqqında ərizəsi, hüquqi şəxs olduğu halda isə Sığortaçı tərəfindən müəyyən edilən sığorta olunanların siyahısı və sorğu forması əsasında bağlanılır.

Həyatın Yaşam Sığortası üzrə sığorta haqqı sığortalı tərəfindən sərbəst şəkildə seçilir və aylıq ödənişlər şəklində ödənilir.

Həyatın Yaşam Sığortası üzrə sığorta müqviləsinin bağlanılması zamanı Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş güzəştlərdən faydalanmaq üçün şərtlər:

  • sığorta müqaviləsi 3 ildən az olmayan müddətə bağlanılmalıdır və sığorta ödənişi sığorta müqaviləsinin qüvvəyə mindiyi andan etibarən 3 illik müddət keçdikdən sonra verilməlidir
  • Əmək haqqından tutulan vergi və sosial ayırmalar üzrə güzəşt aylıq gəlirlərinin 50 faizindən çox olmayan hissəsindən ödənilən sığorta haqlarına tətbiq edilir.